Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

DENTRAM DİŞ KLİNİKLERİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Metin, DENTRAM Diş Hekimliği ve Sağlık Hizmetleri Turizmi LimitedŞirketi ( DENTRAM ) tarafından müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel VerilerinKorunması Kanunu (“Kanun”) ve “Kişisel Sağlık Verilerininİşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” kapsamındakişisel verilerinin Dentram tarafından işlenmesine ilişkin olarakaydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesineilişkin detaylı bilgilere internet sitemiz olan www.dentram.com
adresinde yer alan şirketimize ait Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz
.

 

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ , İŞLENMESİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, elektronik ve fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbuAydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişiselverileriniz Kanunda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekte vemuhafaza edilmektedir.

Kişisel verileriniz, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartları vehukuki sebepleri çerçevesinde ;

· Sunulan hizmetlerin daha iyi hale getirilmesi ile özelleştirilerek ilgilikişilere önerilmesi ve tanıtılması , sunduğumuz hizmetlere ilişkintaleplerinizi karşılamak, Dentram tarafından yürütülen ticari faaliyetleringerçekleştirilmesi ,iş stratejilerinin planlanması ve icrası ilgilikişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıylaişlenmektedir ve bu çerçevede hukuka uygun olarak yetkili kurum ve vekuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriylepaylaşılabilecektir. Dentram , şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerikullanarak sizinle çeşitli amaçlarla iletişime geçebilir, randevuişlemlerinizin tamamlanması, hatırlatma ve uyarı iletilerinin gönderilmesiişlemleri sağlanacaktır.

· Açık rıza vermeniz halinde bilgileriniz çeşitli reklam ve pazarlamafaaliyetleri için kullanabilir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, potansiyelmüşteri kaydı oluşturmak, kampanya ve fırsatlardan sizleri haberdar etmek,profilleme, hedefleme ve reklam faaliyetleri yürütmek, kayıtlıtercihlerinize uygun olarak e-bülten göndermek amaçlarıyla işlenebilir.Kişisel verileriniz, pazarlama faaliyetlerine onay vermediğiniz ya daonayınızı geri aldığınız durumlarda söz konusu amaçlarla işlenmeyecektir.

DENTRAM , sunduğu hizmetler ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarıkapsamında kişisel verilerinizi elektronik ortamda e-posta kanallarıyla,web sitesinde yer alan formlar, telefon görüşmeleri ve fiziki olarak alınanONAM formları vasıtasıyla toplayabilmektedir. Bunun yanı sıra web sitesindeve mobil uygulamada kullanılan çerezler aracılığıyla da kişisel verilerinizelde edilmektedir.

 

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkintaleplerinizi tarafımıza iletmeniz durumunda talepleriniz mümkün olan enkısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilereksonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklarasahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygunkullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncükişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunlarındüzeltilmesini isteme,
  • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesiniveya yok edilmesini isteme,
  • Yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerebildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analizedilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortayaçıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararauğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen haklarını kullanmak için web sitemizdeolan www.dentram.com linkindelinkinde yer alan “Başvuru Form”unu kullanarak taleplerinizikanunda öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletmenizgerekmektedir.

Bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır